Podmienky používania

Súhlas

Ako návštevník alebo člen MojaZahrada.org súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami, či už tým, že navštívite web, používate web alebo sa zaregistrujete ako člen webu.

MojaZahrada.org môže vždy zmeniť alebo doplniť tieto podmienky. Zmenená verzia vstúpi do platnosti tridsať (30) dní odo dňa jej zverejnenia na tomto webe.

Členstvo

Prihlásením sa s vašim osobným profilom vyhlasujete, že vaše poskytnuté osobné informácie sú správne, presné a nezavádzajúce. Máte právnu spôsobilosť uzavrieť dohodu ako je táto.

Na MojaZahrada.org sa môžete zaregistrovať iba ak ste starší ako 13 rokov. Maloletí musia mať pred vytvorením profilu povolenie od rodiča alebo zákonného zástupcu.

Mojazáhrada.org môže kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť vašu registráciu ako člena.

Všetci členovia sú zodpovední za následky používania tohto webu.

Redakcia webu môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie služby, blokovať členstvo alebo zrušiť členstvo.

Profilové údaje, správy, fotografie a iné verejné údaje

Všetky verejné údaje musia byť zákonné a legálne. Prijímate toto vyhlásenie bez výhrad a ste osobne občiansky a trestne zodpovední za vami publikované údaje, texty, a obrázky.

Žiadne zverejnené údaje by nemali porušovať autorské práva, patenty alebo ochranné známky, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke, intelektuálne, súkromné, osobné a reklamné práva tretích osôb.

Žiadne zverejnené údaje nesmú byť zavádzajúce, výhražné, ohováračské, urážlivé alebo ponižujúce.

Vybavovanie sťažností

Našli ste na webe škodlivý alebo nelegálny obsah? Nahláste to bezodkladne na helpdesk@mojazahrada.org

Ak je sťažnosť zjavne odôvodnená, budú prijaté potrebné definitívne a nespochybniteľné opatrenia (odstránenie textov, obrázkov, informácií alebo údajov).

Postup na vybavovanie sťažností je v súlade s článkom 14 smernice EÚ 2000/31/ES o elektronickom obchode.

Autorské práva

Copyright MojaZahrada.org. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, fotky, obrázky, kresby a grafiky na tomto webe sú chránené autorským zákonom. Môžete si ich vytlačiť pre súkromné použitie. Iné využitie je povolené iba po súhlase vydavateľa.

Ak používateľ zverejní informácie, ako sú texty, fotky, obrázky, kresby alebo grafiky, ako napríklad v prípade profilových stránok, predplatného, komentárov, popisov, hodnotení a podobne, používateľ udeľuje webu MojaZahrada.org neobmedzenú licenciu na rozširovanie, použitie, spracovanie, prekladanie a úpravy týchto údajov.

Ktokoľvek môže pridať odkaz na tento web alebo k jednotlivým produktom alebo na stránky na webe. Toto nevyžaduje súhlas, výnimkou je využívanie technológií rámčekov a/alebo keď návštevníkovi nemusí byť úplne jasné, na akom webe sa práve nachádza.

Zodpovednosť

VŠETKY PRÁVA A PROSTRIEDKY SÚ VYHRADENÉ - VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ A OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI VO VZŤAHU K OBSAHU ALEBO DRUHU TEJTO SLUŽBY.

Všetky práva sú vyhradené, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne popreté. MojaZahrada.org popiera všetku zodpovednosť a obmedzuje svoju zodpovednosť na právne minimum týkajúce sa obsahu alebo druhu publikácií alebo škôd, ktoré môžu z toho vyplývať.

MojaZahrada.org nemôže zaručiť, že web bude mať neprerušovanú alebo bezchybnú prevádzku. MojaZahrada.org neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o výsledky, ktoré môžu byť získané použitím tohto webu, alebo presnosť alebo spoľahlivosť informácií, ktoré sú z neho získané. Tento web je prostredníctvom MojaZahrada.org daný používateľom k dispozícii "v takom stave, akom je" a tak "ako je dostupný".

MojaZahrada.org neposkytuje žiadne vyhlásenie ani neposkytuje akúkoľvek záruku, výslovnú alebo nepriamu, v súvislosti s funkcionalitou webu, uvedenými informáciami, obsahom, materiálmi alebo výrobkami použitými na tomto webe. V rozsahu povolenom zákonom, neposkytuje MojaZahrada.org žiadne záruky, či už výslovné alebo nepriame, bez obmedzenia predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel.

MojaZahrada.org nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z použitia tohto webu, vrátane priamych, následných alebo nepriamych škôd.

Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za vami publikované vlastné údaje a/alebo za váš profil. Ste zodpovední nielen za údaje, ktoré publikujete na svojej domovskej stránke, v zozname rastlín, atď., ale aj za komentáre a iné veci, ktoré publikujú iné osoby na vašej stránke. Tieto posledne menované môžete ľahko odstrániť.

Za (externé) odkazy na iné weby, vrátane tlačítok, bannerov a textových odkazov majú výhradnú zodpovednosť vlastníci odkazov. MojaZahrada.org môže blokovať odkazy na iné weby a môže vyvodzovať následky z ich používania, ak nie sú v súlade s osobným, normálnym a nekomerčným použitím.

Osobné, normálne a nekomerčné použitie

Táto webová stránka je určená výhradne pre osobné, čiže nekomerčné použitie, ak to MojaZahrada.org nepovolila inak.

Je zakázané používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore s bežným a normálnym používaním internetu, pre akékoľvek nezákonné účely alebo k žiadnemu účelu, ktorý porušuje podmienky uvedené v tomto texte, alebo je v rozpore s inými varovaniami a podmienkami. Web vrátane všetkých jeho súčastí musíte v plnom rozsahu používať ako normálne, starostlivé a rozumné ľudské bytosti.

Výstrahy a upozornenia

Ste povinní prečítať a pochopiť všetky výstrahy a upozornenia na tomto webe. Ak aj napriek výstrahe budete ďalej pokračovať vo využívaní tohto webu, považuje sa to za vyjadrenie výhradného súhlasu.

Ďalšie podmienky

Ďalšie podmienky pre niektoré služby, ako je Kódex správania, ochrana súkromia, varovania, softvérové licencie a cenové údaje, sú dodatkami k týmto podmienkam a sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

Prístup

Za používanie prezývok alebo používateľských mien, hesiel alebo iných prístupových kódov je zodpovedný používateľ, ktorý sa zaväzuje chrániť ich tajný a dôverný charakter.

V prípade odcudzenia alebo zneužitia prihlasovacích údajov používateľ okamžite upozorní MojaZahrada.org e-mailom s predmetom "LOGIN" zaslaným na adresu helpdesk@mojazahrada.org.

API terms of use

In order to use the mojaZahrada.org application programming interface you are required to comply with the following conditions and terms of use. You must agree that your use on the mojaZahrada.org API shall completely with all applicable laws, rules and terms set forth in this policy agreement.

1. You must not give your authentication key to another party

2. mojaZahrada.org may revoke your API key at any time, for any reason, with or without notice, and without liability to you or any other person

3. mojaZahrada.org reserves the right to limit the number and/or frequency of API requests. If we feel that you are purposely attempting to circumvent any rate limitations, your API access will be revoked with or without notice

4. You must not express or imply any affiliation or relationship with or endorsement by mojaZahrada.org

5. You will not sell, rent, or trade any data acquired from the mojaZahrada.org API

6. If you application stores data from mojaZahrada.org, you must delete your caches every 24 hours.

7. You may not use mojaZahrada.org data for any sort of mass marketing, bulk emailing or any other type of advertising

8. The name of your application can not contain the term “mojaZahrada” nor can you in any way claim to be official, affiliated with, or endorsed by mojaZahrada.org

9. Your application must give attribution to mojaZahrada.org (ex: "Powered by mojaZahrada.org," "Data provided by mojaZahrada.org")

10. Your application must not use names, logos and/or graphics in a way that may mislead or confuse users (ex: do not copy the look and feel of mojaZahrada.org's services)

11. All graphics on mojaZahrada.org, both mobile and web, are the sole property of mojaZahrada.org.

12. Your app icon, website icon or logo may not use any elements of any mojaZahrada.org logos, images or assets.

Any violation of these Terms will result in the revoke of API access. Repeat offenders will be blocked permanently from the API.

If you have any issues with these any of the rules, please send email info@mojaZahrada.org.

Územné použitie

POUŽITIE TOHTO WEBU JE ZAKÁZANÉ V KRAJINÁCH, KDE PODMIENKY, KTORÉ MOŽNO NA TOMTO WEBE NÁJSŤ AKO CELOK ALEBO ICH AKÁKOĽVEK ČASŤ NIE SÚ POVOLENÉ VZHĽADOM K MIESTNYM ZÁKONOM, BEZ TOHO, ŽE BY TO SPÔSOBILO ČIASTOČNÚ ALEBO ÚPLNÚ NEPLATNOSŤ TÝCHTO PODMIENOK.

Spory

Používanie tohto webu sa riadi belgickým právom. V prípade sporu o používaní tohto webu alebo služieb tohto webu sú kompetentné súdy pre región Gent v Belgicku.

Posledná aktualizácia: 21.10.2014